Uważa się, że w okresie przedszkolnym występuje stosunkowo najwięcej reakcji o charakterze lękowym. W tym właśnie okresie dziecko staje się z jednej strony – zdolne do rozpoznawania niebezpieczeństwa – z drugiej zaś nie posiada zbyt dużego doświadczenia, które pozwoliłoby mu na rozróżnienie przedmiotów i sytuacji, których nie należy się bać. Dziecko przedszkolne może przeżywać lęk, np. w zetknięciu z dość tajemniczymi dla niego zjawiskami przyrody, takimi jak szum wody, kołysanie drzew czy cień. W tym wieku nasila się też lęk związany z rozłąką z najbliższymi osobami oraz lęk przed ciemnymi pomieszczeniami utrudniających orientację w otoczeniu.

W przedszkolu U Boba wykorzystujemy bajkoterapię w celu oswojenia dziecka z osobami, przedmiotami czy sytuacjami wzbudzającymi u niego lęk tak, że po jakimś czasie przestają one te reakcje wywoływać. Poprzez kontakt z bajką terapeutyczną dziecko, gdy doświadcza lęku, otrzymuje wsparcie, uczy się pozytywnego myślenia o sytuacji, w której się znalazło, uświadamia sobie własne uczucia, ich objawy i przyczyny.

W profilaktyce, bajki terapeutyczne, oswajają z potencjalnym zagrożeniem, przygotowują do racjonalnego myślenia i działania. Przedstawienie stanów emocjonalnych bohatera bajki, sprzyja rozwojowi empatii, pomaga w rozumieniu siebie i innych, ułatwia komunikację, skłania do niesienia pomocy, co sprzyja wzbogacaniu osobowości dziecka.

To nauka, która zajmuje się ruchem i jego wpływem na uczenie się, wspiera naturalne zasoby człowieka, wykorzystuje wzajemne zależności rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego. Twórcą Kinezjologi Edukacyjnej jest Paul Dennison doktor nauk pedagogicznych.

Stosowane w Kinezjologi Edukacyjnej ćwiczenia wspomagają efektywne uczenie się i funkcjonowanie na optymalnym poziomie. Stosując ćwiczenia na przekroczenie linii środka, energetyzujące, rozciągające, relaksujące, znacznie poprawia się umiejętność komunikacji, organizacji, koncentracji. Ćwiczenia rozwijają pewność siebie, ułatwiają wyrażanie potrzeb, otwierają na zmiany, przyspieszają i uskuteczniają naukę. Metoda ta polega na wykonywaniu zestawów ćwiczeń pomagających między innymi dzieciom mającym trudności z czytaniem, pisaniem, z zapamiętywaniem, a także z nawiązywaniem kontaktów z otoczeniem, wspiera układ odpornościowy.

W jego skład wchodzą też ćwiczenia poprawiające pracę poszczególnych organów człowieka, na przykład:
– By wzmocnić wzrok należy wyciągnąć rękę przed siebie, przechylić głowę w bok, kładąc ucho na ramieniu, i całym ciałem „pisać” ósemki. Gdy zaczyna to wykonywać 2-3 dzieci, trudno się oprzeć wrażeniu, że oto właśnie na spacer wyrusza stadko słoniątek (stąd nazwa ćwiczenia „słoń”).
– Pracę jelit poprawia ruch przypominający taniec kozaka, tzn. dotykanie na przemian prawnym łokciem lewego kolana i lewym prawego.
– „Kapturek myśliciela” – czyli masowanie małżowiny ucha – poprawia słuch.
Nikomu by do głowy nie przyszło, że taniec „zasiali górale”, to jeden z najlepszych sposobów równoważenia pracy obu półkul mózgowych.

METODA DOBREGO STARTU wg M. Bogdanowicz, M Barańskiej, E. Jakackiej.
Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestatycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Usprawnianie w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji i orientacji w prawej i lewej stronie ciała jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast jest niezbędne dla dzieci, u których występują opóźnienia rozwoju tych funkcji.

Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo- ruchowych). Dzięki temu dochodzi do prawidłowego wykonywania czynności ruchowych we właściwym czasie i przestrzeni, w harmonii z czynnościami poznawczymi, w tym językowymi. Doskonalenie integracji percepcyjno- motorycznej i kompetencji językowych ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom. Natomiast wyrównywanie dysharmonii rozwojowych w przypadku dzieci „ryzyka dysleksji” może skutecznie zapobiegać niepowodzeniom szkolnym.

Metoda ta ma nie tylko aspekt profilaktyczno- terapeutyczny, ale również aspekt diagnostyczny. Na podstawie obserwacji zachowania dziecka, analizy trudności występujących przy wykonywaniu ćwiczeń oraz popełnionych błędów pozwala wnioskować o ich przyczynach, to znaczy rodzaju i głębokości zaburzeń.

Rytmika ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucie rytmu i wrażliwości dzieci. Wpływa na rozumienie i umiejętności przeżywania innych dziedzin sztuki. Rytmika integruje dziecko z rówieśnikami, pozwala na tworzenie nowych więzi społecznych, koryguje trudności polegające, np. na nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji. Poprzez zainteresowanie dzieci wspólną zabawą eliminuje się w nich cechy egocentryczne, uwrażliwia na troski i kłopoty innych.

W Przedszkolu U Boba uczymy języka angielskiego, uczymy przede wszystkim poprzez zabawę, naukę piosenek, wierszyków, czytanie książeczek i rozmowy, które są prowadzone w języku obcym. Do zajęć wykorzystujemy wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, które zachęcają dziecko do słuchania oraz powtarzania słów. Pomagają także łatwiej i szybciej zapamiętywać poznawany materiał.

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój malucha, którego organizm intensywnie się rozwija. W naszej placówce dbamy o to, aby posiłki były zdrowe i zbilansowane. Nie mniejszą wagę przykładamy do wyglądu i sposobu ich podania, aby zachęcić do jedzenia nawet “niejadka”.
W przedszkolu posiłki są zjadane w miłej atmosferze, przy spokojnej muzyce, na przyjemnych dla oka, kolorowych porcelanowych talerzykach.

Zajęcia kulinarne w przedszkolu to nie lada atrakcja dla dzieci i wyzwanie dla organizacyjne, ale warto…Wspólne przygotowanie posiłków z dziećmi stwarza okazję do przyswojenia nawyków zdrowego odżywiania oraz podstawowych zasad kulinarnych i bezpieczeństwa.
Podczas zajęć dzieci uczą się posługiwać bezpiecznymi, typowo dziecięcymi, nożami i widelcami. Poznają sprzęt kuchenny i jego przeznaczenie. Wszystkie urządzenia elektryczne dzieci obsługują wraz z dorosłymi. Nigdy podopieczni nie otrzymują do przygotowania surowego mięsa i jajek
Dla dzieci ze specjalną dietą przygotowywane są zamienniki . Nie wykluczamy dzieci z zajęć tylko dlatego ,że mogą czegoś nie jeść.
Zwracamy naszym dzieciom uwagę na estetykę wykonanej pracy zgodnie z zasadą pobudzenia wszystkich zmysłów, np wzroku -„je się oczami”

Maluch ma u nas niepowtarzalną okazję tworzyć własne przepisy, staje się kreatywne, śmiałe i samodzielne. Dzięki zajęciom kulinarnym dziecko uczy się rozpoznawania smaków, właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek.
Podczas zajęć zachęcamy dzieci do samodzielności, nie krytykujemy, jeśli coś jest niedokładnie przyrządzone , nie poprawiamy by było „równo”.
Liczy się przede wszystkim zaangażowanie przedszkolaka i radość z jedzenia przygotowanej, zdrowej potrawy.

Jest to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Zabawy są adresowane do rodziców i opiekunów, którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.
Jedną z podwalin programu jest teoria Howarda Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, muzyczną, przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną, ruchową i przyrodniczą.

Każdą z nich można rozwinąć, nawet u najmłodszych dzieci. Dziecko rodzi się z liczbą komórek mózgowych, która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi komórkami. Połączenia te są tworzone poprzez doświadczenia i myśli, którymi Rodzic pobudza dziecko, tworząc we wczesnym okresie rozwoju bogate i stymulujące środowisko.

W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się ok. 50 % zdolności do uczenia się. Następne 30 % rozwija się do 8 roku życia. To oznacza, że Rodzice są najważniejszymi nauczycielami na świecie, a dom (nie szkoła!), jest najważniejszą instytucją naukową. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie życia dziecka będzie oparta na fundamencie zbudowanym w pierwszych latach życia.

Dzięki programowi Rodzice lub opiekunowie otrzymują informacje na temat wrodzonych talentów i zdolności dziecka oraz zbiór pomysłów, jak je rozwinąć. Sposobem są urozmaicone i dobrze zaplanowane zabawy, które angażują wszystkie zmysły dziecka. Zabawy fundaMentalne w sposób prosty i zrozumiały wyjaśniają kwestię stymulacji intelektualnej dziecka, łącząc w sobie część teoretyczną (podręcznik), oraz część praktyczną(zbiór setek gier i zabaw).

Placówki edukacyjne otrzymują zaś usystematyzowany katalog gier i zabaw, które można stosować zarówno w zajęciach grupowych, jak i indywidualnych. Program Zabawy fundaMentalne może również pełnić rolę diagnostyczną rozwoju intelektualnego dziecka, gdyż we wszystkich grach oprócz podziału na rodzaj inteligencji znajduje się informacja dla jakiego wieku przeznaczona jest ta gra. Jeśli dziecko nie jest w stanie wykonać poszczególnych zadań, z łatwością możemy przejść do gier z niższego przedziału wiekowego.

Program spełnia rolę kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej edukacji małego dziecka i jest połączeniem wielu metod, np. do nauki czytania została wykorzystana metoda czytania globalnego Glenna Domana, a przy zabawach kształtujących umiejętność pisania i umiejętności matematyczne – elementy metody Marii Montessori. Program stworzony został w Wielkiej Brytanii przez dwóch badaczy w dziedzinie nowoczesnej edukacji: Colina Rose’a i Gordona Drydena (współautor książki Rewolucja w uczeniu). Program zyskał pozytywną recenzję m.in. prof. dr hab. Marty Bogdanowicz (psycholog dziecięcy), R. Czabaj Przewodniczącej PTD, dr Marii Piszczek z CMPPP, oraz konsultantów metodycznych i nauczycieli przedszkolnych.

program przyrodniczo-ekologiczny realizowany raz w miesiącu jako zajęcia dodatkowe.

Głównym celem programu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody, poprzez poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do flory i fauny, kształtowanie mądrego, umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski oraz odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.
Dziecko manipulując przedmiotami i działając na nich, zaspokaja swoje potrzeby poznawcze. Dzięki tym zajęciom, jako mali naukowcy, mogą doświadczyć interesujących je zjawisk i przedmiotów (np. sprawdzić właściwości wody, poznać mieszaniny, rozdzielić barwy, obserwować rośliny, zobaczyć dźwięk).

Propozycje zajęć w roku szkolnym 2013/2014

Październik: Zabawy wodą np:łączenie strumieni, wodna pieczęć, dźwięki wody).
Sadzenie kwiatów. Sprawdzanie doświadczenia -Hodowla dżdżownic.
Listopad: Poznajemy mieszaniny np:pływająca rybka, dlaczego jajko nie tonie,rozpuszczanie soli, mąki.
Grudzień:Zabawy barwaminp:rozdzielanie kolorów, tęczowe obrazki,barwienie kwiatów.
Styczeń: Poznajemy kwasy i zasady np:smaki na języku, uciekający pieprz, kolorowe esy- floresy.
Luty: Kwasy i zasady cd. pienisty potwór.
Marzec: Kiełkujące nasiona. np.: wysiew rzeżuchy.Przebudzenie drzewa.
Kwiecień: Święto Ziemi np.: uzdatnianie wody, nie wyrzucajmy powietrza.
Maj: Badanie gleby-mini zoo(jakie organizmy żyją w glebie).
Czerwiec: Tajemnice świata przyrody obserwacje np.:gdzie jest brat, lepipałeczki, wyspa skarbów.

Program „MALI ODKRYWCY” realizuje
Dorota Kurowska